Axion Business Center UG
str. Kurfürstenstraße 79
10787 Berlin

SZUKAJ w serwisie:

    English  German  Russia  Norge  Poland 
< poprzednia oferta | następna oferta >

HOME

PAŁAC 2500 metrów i Tajemnice Niemców z 1945 roku ! ДВОРЕЦ 2500 метров + усадьба и Тайны немецкий 1945 года ! PALACE 2500 meters and Secrets of Germans from 1945 PALAST 2.500 Meter, und Geheimnisse Deutsch aus dem Jahre 1945! ZDJĘCIA / FOTOS ; VIDEO / FOTOS ; PDF do pobrania / PDF-Download

OPIS : Piękny Pałac został wzniesiony pod koniec XVI wieku. Po odrestaurowaniu, od 2009 roku funkcjonuje jako centrum konferencyjno-hotelowe. W pałacu znajduje się 27 komfortowo wyposażonych pokoi, 6 sal konferencyjnych (na 30, 70, 90 i 120 osób) oraz restauracja. W pałacu znajdują się 4 sale restauracyjne z możliwością organizacji uroczystości do 250 osób w tym 150 osób siedzących przy stolikach. Powierzchnia pałacu to 2500 m2. Obiekt jest otoczony urokliwym parkiem krajobrazowym o powierzchni 9 ha z dwoma stawami, kanałami i wieloma rzadkimi gatunkami roślin. Z pałacowej wieży rozciąga się przepiękna panorama równiny oleśnickiej. Na wschodzie widać Oleśnicę, wieże kościołów i zamku, a na zachodzie zabudowania Wrocławia. Istnieje możliwość rozbudowy oficyny o 25 pokoi 2-osobowych (zgodnie z wytycznymi UEFA).

BESCHREIBUNG : Der wunderschöne Palast wurde Ende des XVI. Jahrhunderts errichtet. Nach seiner Restaurierung dient er seit 2009 als Zentrum für Konferenzen und als Hotel. Der Palast hat 27 komfortabel eingerichtete Zimmer, 6 Konferenzsäle (für 30, 70, 90 und 120 Personen) sowie ein Restaurant. Ebenso findet man im Palast 4 Restaurantsäle, in denen Feierlichkeiten für bis zu 250 Gäste stattfinden können, mit 150 Sitzplätzen an Tischen. Die Fläche des Palastes beträgt 2.500 m2. Das Objekt ist mit einem reizenden landschaftlichen Park mit einer Fläche von 9 ha mit zwei Teichen, Kanälen und vielen seltenen Pflanzenarten umgeben. Vom Palastturm aus erstreckt sich das wunderschöne Panorama der Ebene der Gegend um die Stadt Oleśnica. Im Osten kann man die Stadt Oleśnica, die Türme der Kirchen und des Schlosses, und im Westen die Gebäude von Wrocław sehen. Es besteht die Möglichkeit, den Seitenflügel um 25 Zweipersonenzimmer auszubauen (gemäß den UEFA- Richtlinien).

DESCRIPTION: A beautiful palace was built in the late sixteenth century. After restoration, since 2009, it operates as a conference center and hotel. In the palace there are 27 comfortably furnished rooms, 6 meeting rooms (for 30, 70, 90 and 120 persons) and restaurant. Four dining rooms with the ability to host events of up to 250 people, including 150 people seated at tables are located in the palace. The area of this palace is 2500 m2. The property is surrounded by charming landscaped park with an area of 9 ha with two ponds, canals and many rare species of plants. From the palace tower you can see a beautiful panorama of the Oleśnicka plain. On the east side Oleśnica, towers of churches and of the castle are visible, whereas on the west it is easy to perceive building of Wrocław. There is a possibility of expansion outbuildings of 25 double rooms (according to the guidelines of UEFA).

ОПИСАНИЕ:
Прекрасный Дворец построен в конце XVI века. После реставрации, с 2009 года здесь работает конференционно-гостиничный центр. Во дворце находится 27 уютно оснащенных номеров, 6 конференц-залов (на 30, 70, 90 и 120 человек), а также ресторан. Во дворце находятся 4 ресторанные залы с возможностью проведения торжеств на 250 человек, в том числе на 150 человек, сидячих за столиками. Площадь дворца - это 2500 м2. Объект окружен прекрасным ландшафтным парком площадью 9 га с двумя прудами, каналами и многими редкими видами растений. Из дворцовой башни открывается прекрасная панорама олесницкой равнины. На востоке видно Олесницу, башни костелов и замка, а на западе застройки Вроцлава. Существует возможность расширения флигеля на 25 номеров, каждый 2-местный (в соответствии с рекомендациями УЕФА).


POŁOŻENIE : PL Dolnośląskie
LAGE : Polen, Wojewodschaft Niederschlesien
LOCATION: Poland, Dolnośląskie
РАСПОЛОЖЕНИЕ: PL Нижняя Силезия

POWIERZCHNIA : 7 h dzierżawa od Lasów Polskich ; 3 h należy do Pałacu.
FLÄCHE : 7 ha Pacht polnischer Wälder, 3 ha gehören zum Palast.
AREA : 7 ha lease from Polish forests; 3 ha belong to the Palace.
ПЛОЩАДЬ : 7 га аренда у Польских лесов ; 3 га принадлежит ко Дворцу.

WEITERE ANGABEN :
Die Palastfläche beträgt 2.500 m2 inkl. der Kellerräume. Die charakteristischen Elemente des Palastes sind die Risalite, die sich in der Nord-Süd-Achse sowie im Mittelteil befinden. Im südlichen Risalit befindet sich in Form eines dreieckigen Tympanons das Familienwappen sowie Stuckdekoration. Ähnlich sieht auch der nördliche Risalit aus, der durch ionische Pilaster geteilt ist. Auf der westlichen Seite besitzt der Risalit eine Krönung mit einem Bogen-Tympanons, das mit Stuckelementen geschmückt ist. Als zusätzliche Elemente findet man Balkone mit Steingeländern. Mit dem Palast hängen viele Legenden und sensationelle Geschichten zusammen, deren interessanteste eindeutig die Nutzung des Palastes als eines der wichtigsten Verstecke der Schätze Niederschlesiens ist. Im Jahre 1943 begann man, hunderte von Kisten mit den wertvollsten Exponaten des Staatsarchivs Breslau und des Schlesischen Museums sowie private Sammlungen in den Palast zu bringen. Im Dezember 1944 wurde ein Teil der Sammlungen in die Verstecke der westlich der Oder gelegenen Paläste gebracht (laut Angaben offizieller Quellen). Jedoch blieb der Großteil der Sammlungen, wie es die Bewohner der nahe gelegenen Ortschaft berichten, im Palast. Die Deutschen haben die Durchfahrtswege durch das nahe gelegene Wäldchen um den Palast herum so mit Betonkonstruktionen verstärkt, damit Panzerwagen/schwere Fahrzeuge mit Kisten, die Ladungen aus Raubüberfällen in Museen und privaten Sammlungen in Mitteleuropa enthielten, durchkommen konnten. Der Palast entstand im XVII. Jahrhundert auf den Fundamenten und der Konstruktion des Schlosses aus ca. dem XI. Jahrhundert. Die Festungsgräben und die Kellergeschosse sind bis heute nicht erforscht, und wurden während der Evakuierung der Nazis in Eile mit Beton ausgegossen und zugeschüttet. Die Nazis haben nie angenommen, dass sie nicht mehr in die Paläste/Schlösser, die ihnen gehörten, zurückkehren würden. Sie waren sich sicher, dass sie bald zurückkommen werden, und alles, was versteckt wurde, erneut ihnen gehören wird. Dies ist nie eingetreten. Der damalige Eigentümer hat das Schloss im Januar 1945 3 Tage vor der Besatzung der Gebiete durch die Russen verlassen – und ist nie mehr an diesen Ort zurückgekehrt. Das Grundstück gehörte nie mehr den Eigentümern. Es wurde dort ein kommunistischer staatlicher Landwirtschaftsbetrieb gegründet. Was die Kellergeschosse und die vielen Rätsel dieses Ortes verbergen, wurde bis heute nicht erforscht. Der Palast wartet auf einen entschlossenen Investor, und bleibt bis dahin eine Herausforderung.

INNE INFORMACJE : Powierzchnia pałacu wynosi 2500 m2 wraz z piwnicami. Charakterystycznymi elementami pałacu są ryzality znajdujące się w osi północ-południe oraz w części środkowej. W południowym ryzalicie w kształcie trójkątnego tympanonu znajduje się herb rodowy i dekoracja stiukowa. Podobnie wygląda ryzalit północny podzielony pilastrami jońskimi. Po zachodniej stronie ryzalit ma zwieńczenie tympanonu łukowego ozdobionego elementami sztukatorskimi. Dodatkowymi elementami są balkony z kamiennymi balustradami. Z pałacem związanych jest wiele legend i sensacyjnych historii, z których zdecydowanie najciekawszą jest wykorzystanie pałacu przez jako jednej z najważniejszych skrytek skarbów Dolnego Śląska. W 1943 roku do pałacu zaczęto zwozić setki skrzyń z najcenniejszymi eksponatami Staatsarchiv Breslau i z Muzeum Śląskiego oraz zbiory prywatne. W grudniu 1944 roku część zbiorów została wywieziona do skrytek w pałacach położonych na zachód od Odry. ( podają oficjalne źródła ) Jednakże większość zbiorów pozostała jednak jak relacjonują mieszkańcy pobliskich miejscowości. Niemcy wkoło pałacu wzmacniali betonowymi konstrukcjami przejazdy przez okoliczny lasek tak aby mogły przejechać wozy pancerne / ciężkie auta ze skrzyniami które były obciążeniem rabunków z muzeów i zbiorów prywatnych w Europie Środkowej. Pałac powstał w XVII na fundamentach i konstrukcji zamku z około XI w . Fosy i podziemia do dziś nie zostały zbadane. A w czasie ewakuacji Hitlerowców w pośpiechu zalane betonem i zasypane. Hitlerowcy nigdy nie myśleli iż nie wrócą do Pałaców / Zamków które do nich należały. Byli pewni iż niebawem wrócą i wszystko co zostało ukryte wróci ponownie do nich. Nigdy tak się nie stało. Ówczesny właściciel opuścił zamek w styczniu 1945 na 3 dni przed zajęciem terenów przez Rosjan. Właściciel nigdy nie powrócił na miejsce. Nieruchomość już nigdy nie wróciła do właścicieli. Został tam założony komunistyczny PGR . Co kryją podziemia i wiele zagadek tego miejsca nie zostało zbadane do dziś. Czeka na zdecydowanego inwestora i pozostaje wyzwaniem.

OTHER INFORMATION: The area of the palace is 2500 m2 together with the basement. The characteristic features of the palace are the projections contained in the north-south axis and in the middle. In the southern projection there is a coat of arms and stucco decoration in the shape of a triangular tympanum. Northern projection, which is divided by ionic pilasters, looks very similar. On the vest side, the projection has the culmination of the tympanum arch decorated with stucco elements. Additional elements include balconies with stone balustrades. There are many legends and sensation stories that are associated with the palace. One of the most interesting is that palace was used as one of the most important treasures hide in Lower Silesia (Dolny Śląsk). In 1943 it stared to import hundreds of chests with the most valuable Staatsarchiv Breslau’s exhibits and from the Silesian Museum as well as some private collections. In December 1944, some part of the collection was taken to hiding places in palaces situated in the west of the Oder (as the official sources stated). However, according to the reports on the inhabitants of nearby villages, most of the collection remained. Germans using concrete structures reinforced the passage to the nearby forest in order to let armed cars and other heavy cars with the chests (which were loaded because of numerous robberies from museums and private collections in Central Europe) drive across. The palace was built in the seventeenth century on the foundations and structure of the castle from around XI century. Moats and underground to this day have not been explored. And during the evacuation of Germans in a hurry they were flooded with concrete and buried. The Nazis never thought that they would not return to the Palaces / Castles which belonged to them. They were sure that soon they will return and everything, which has been hidden, will come back again to them. It never happened. The former owner left the castle in January 1945, 3 days before Russians came to occupy those lands.. The owner has never returned. So the property has never returned to its owners. The communist state farms (PGR) was founded there. What mysteries are hidden in the undergrounds of this palace has not been explored yet. The palace is waiting for the firm investor and it will remain a challenge.

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
: Площадь дворца составляет 2500 м2 вместе с погребами. Характерными элементами дворца являются ризалиты, находящиеся в оси север-юг, а также в центральной части. В южном ризалите в виде треугольного тимпана находится родовой герб и лепнина. Подобно выглядит северный ризалит, разделенный ионическими пилястрами. С западной стороны ризалит увенчан дугообразным тимпан, украшенный лепниной. Дополнительными элементами являются балконы с каменными балюстрадами. Вокруг дворца витает много легенд и сенсационных историй, самой интересной среди которых, не сомнительно, является использование дворца в качестве одного из важнейших тайных сокровищниц Нижней Силезии. В 1943 году во дворец начали свозить сотни ящиков с самыми ценными экспонатами из Staatsarchiv Breslau (Государственный архив Вроцлава), а также из Силезского Музея и частных коллекций. В декабре 1944 года часть архива вывезли в тайники во дворцы, расположенные по западную сторону Одера. (указано в официальных источниках) Большинство фондов все же осталось и были распотрошены, как рассказывают жители окрестностей. Вокруг дворца немцы укрепляли бетонными конструкциями проезды через соседствующий лесок так, чтобы там могли проехать бронированные автомобили / тяжелые грузовики с ящиками награбленного из музеев и частных коллекций в Центральной Европе. Дворец возник в XVII веке на фундаментах и конструкции замка примерно XI в. Рвы и подземелья до сегодняшнего времени не исследованы. А во время эвакуации гитлеровцы поспешно залили их бетоном и засыпали. Гитлеровцы никогда не думали, что не вернутся во Дворец / Замок, который им принадлежал. Они были уверены, что вскоре вернутся и все, что в нем хранилось, возвратят себе. Но этого никогда не случилось. Тогдашний владелец покинул замок в январе 1945 за 3 дня до оккупации этих земель россиянами. Владелец никогда не вернулся на место. Эту недвижимость уже не вернули владельцам. Там основали коммунистический колхоз. Тайны подземелья и многие загадки этого места не исследованы до этого времени. Все это ожидает на решительного инвестора и остается невыполненным заданием.


UWAGI : Wiele nie zbadanych pomieszczeń w Pałacu do dziś. Czeka na inwestora który zdecyduje się zbadać ukrytą tajemnicę. AGROPOLAND i właściciel wskaże miejsca nie zbadane do dziś. Miejsca zaznaczone przez ówczesnego właściciela w 1945 r. na mapach odnalezionych przez obecnego właściciela. Relacje mieszkańców okolic będących na miejscu nieruchomości od czasów wojny !.

NOTES : There are many unexplored rooms in the Palace today. It is waiting for an investor, who decides to explore the hidden secret. AGROPOLAND and the owner will show those unexplored places. Places marked by the last owner (this one who was in the palace in 1945) on the maps founded by the present owner. Relations of residents of neighborhood, who have lived there since the war.

ANMERKUNGEN : Im Palast befinden sich viele Räume, die bis heute unerforscht sind. Sie warten auf einen Investor, der sich dazu entscheidet, das verborgene Geheimnis zu entdecken. AGROPOLAND und der Eigentümer zeigen Ihnen die bis heute unerforschten Orte, welche durch den damaligen Eigentümer im Jahre 1945 auf Karten festgehalten wurden, die vom aktuellen Eigentümer entdeckt wurden. Es gibt Berichte der Einwohner dieser Gegend über die Grundstücke, die seit Kriegszeiten vor Ort bestehen!

ЗАМЕЧАНИЯ : Многие помещения во Дворце не исследованы до этого времени. Они ожидают инвестора, который отважится исследовать скрывающуюся в них тайну. AGROPOLAND и владелец укажет места, неисследованные до этого времени. Места, отмеченные тогдашним владельцем в 1945 г. на картах, найденных нынешним владельцем. Отношения жителей окрестностей, присутствующих на этом месте со времен войны!. Более подробная информация и история Дворца: По электронной почте мы отправим подробности, связанные с затратами на реставрацию недвижимости.

Więcej informacji oraz historia Pałacu : Dosyłamy e-mailem szczegóły związane z poniesionymi nakładami na odrestaurowanie nieruchomości.

Weitere Informationen sowie die Geschichte des Palastes sind verfügbar: Wir senden Ihnen gerne eine E-Mail mit Einzelheiten bezüglich der gedeckten Kosten zur Restaurierung der Grundstücke zu.

More information and the full history of the Palace : Details about the expenditure incurred on renovation of the property we send by e-mail.


CENA / PREIS / PRICE : 4.900.000 EU      NEW PRICE !!!

Cena nie jest aktualna na dzień publikacji może ulec zmianie o kurs EU decyzje właściciela , zmniejszyć się czy też zwiększyć ) O aktualna cenę i informacje proszę pytać pod poniższym adresem e-amil / Цена не актуальна на день публикации может измениться в связи с изменением курса EU и решением владельца (уменьшиться или также возрасти). Актуальную цену и дополнительную информацию можно узнать по нижеуказанному адресу электронной почты. Price is not current at the time of publication (it may vary by course EU –it is the decision of the owner whether to increase or decrease the price). If you want to know the current price or you need any other information, please do not hesitate to ask at the following e-mail , Der Preis ist nicht aktuell und kann zum Tag der Veröffentlichung einer EU -Kursänderung und der Entscheidung des Eigentümers unterliegen, sich verringern oder steigen). Bei Fragen zum aktuellen Preis und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die untenstehende E-Mail-Adresse. .


Mariusz Potocki
www.AGROPOLAND.com.pl
e-mail : mariusz.potocki@agropoland.com.pl tel : + 48 518 623 279

HOME  
 

GALERIA zdjęć / gallery / PHOTO / VIDEO

ENTER  

GALERIA zdjęć / gallery / PHOTO / VIDEO

ENTER  

GALERIA zdjęć / gallery / PHOTO / VIDEO

ENTER  

GALERIA zdjęć / gallery / PHOTO / VIDEO

ENTER  

GALERIA zdjęć / gallery / PHOTO / VIDEO

ENTER  

GALERIA zdjęć / gallery / PHOTO / VIDEO

ENTER  

GALERIA zdjęć / gallery / PHOTO / VIDEO

ENTER  

GALERIA zdjęć / gallery / PHOTO / VIDEO

ENTER  Jeżeli nie znalazłeś ... skontaktuj się z Nami ( wiele ofert poza serwisem ) tel . +48 518 623 279

 • 462 h - lubuskie

  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ..na części nieruchomości odwodnienie – ...

  9.800.000 PLN
 • Dwór 1670 m dom - 10 h.

  W otoczonej lasami wsi na północ od Warszawy stoi pałac zupełnie niepodobny. Neogotycko-orientalny styl, 1870 rok - ....

  9.850.000 PLN
 • 490 h bez zabudwowań

  sam ziemia w jednym kawałku. OKAZJA CENOWA uzyskano pozwolenie i zabezpieczono przyłącze GPZ o mocy 36 MW

  13.950.000 PLN
 • 760 hektarów z dzierżawą

  760 hektarów. Stan techniczny budynków należących do gospodarstwa jest dobry. Obenice na 600 h plantacja Topoli 15 lat

  sprzedane
 • 2260 h - ZA.POMORSKIE

  2260 hektarów. Stan techniczny budynków jest dobry. Gospodarstwo jest pracujące. Maszyny do kupienia opcją ...

  sprzedaż 08.2014
 • 1100 hektarów ; 1 i 2 klasa

  Budynki należących do gospodarstwa w cenie. Obecnie ziemia obsiana. Gospodarstwo pracujące. Na Zuławach

  WYŁĄCZNOŚĆ
 • 260 hekt. - Gospodarstwo

  Ziemia w jednym rozłogu. Zabudowania. Produkcyjnymi gospodarstwa to hodowla krów mięsnych i koni. Pod uprawy około 100 ha

  8.200.000 PLN
 • 380 hekt. - Ferma Jeleni

  W 20 zagrodach znajduje się 500 łań i 100 byków jeleni europejskich. Użytki 280 h - IV klasa, zabudowania , zalew na rzece

  do negocjacji ..
 • 32 hekt. - FR winnica

  Z winogron czerwonych produkowane jest okolo 68% Merlot, 22% Cabernet Franc oraz 10% Cabernet Sauvignon....

  2.565.200 EU
 • Pałac 780 m - XIX w.

  Odremontowany w 2006 r 23 hektary wkoło. 23 pokoje , park ze stawem. Możliwość dokupienia terenu 90 h ...

  w przygotowaniu
 • 70 hektarów - 3;4 klasa

  Przewaga ziemi ornej w klasach : III b , IV a oraz nieliczna klasa V, obsiewana ostatnio kukurydzą i owsem.. Warmińsko - Mazurskie

  1.600.000 PLN
 • 90 h - Zalew Wiślany

  Działka inwestycyjna. W jednym kawałku. Nad samym Zalewem. Widok na Zalew Wiślany i Mierzeję ...

  8.950.000 PLN
 • 480 h - Dolny Śląsk

  SUMA ok. 480 ha... Nieruchomości w kilkunastu rozłogach, bardzo blisko siebie.W skład nieruchomości zabudowanej

  14.500.000 PLN
 • Pałac - 25 pokoi

  rok budowy ok. 1880. W zamyśle budynek Pałacu przeznaczony jest na hotel
  z apartamentami. - 24 pokoje pab i sala

  w przygotowaniu
 • 24 hektary Mazowieckie

  RADOM. Pole w uprawie Cena 15.100 złoty za hektar. !!! 17,3 hektar jest zgłoszone do dopłat

  350.000 PLN
 • 280 h - podlaskie

  Gospodarstwo rolne o powierzchni 280 ha w okolicach Augustowa, w jednym rozłogu wyspowym z zabudowaniami ...

  8.500.000 PLN
 • Pałac - 90.000 m

  W pałacu znajduje się 27 komfortowo wyposażonych pokoi, . 6 sal konferencyjnych (na 30, 70, 90 i 120 osób) oraz restauracja

  19.500.000 PLN
 • 12 h - Rewal / nad morzem

  Działka inwestycyjna. W jednym kawałku. Nad samym morzem. Media .... Od centrum 500 m. Od plazy 750 m

  zapowiedź ...
 • 13 h. jezioro - Mazury

  Ośrodek turystyczno wędkarski. Obenice 14 domków. Każdy domek ma swój priv pomost. Świetlica, inne zabudowania ...

  2.900.000 PLN
 • Niederschlesein - SCHLOSS

  Bis heute jedoch nennt man diesen Ort als potentielles Versteck geheimnisvoller Truhen, die von SS zum Kriegsende versteckt worden

  w przygotowaniu
stat4u